لیست کامل تقدیرشوندگان در همایش

شناسه نوشته : 22493

1396/06/11

تعداد بازدید : 1314

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان فراخوان ها

1

امیره اصل عموری

آیینه خدا

2

سیده انیسه تفاح

آیینه خدا

3

سیده خیریه موسوی

آیینه خدا

4

لیلا عبدیانی

آیینه خدا

5

زینب یارشریفی

آیینه خدا

6

ریحانه سلیمانی

آیینه خدا

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

 

راه امین

7

ویدا سلیمانی

عزت ملی

8

محبوبه عبدی متین

آیینه خدا

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

نامه ای به دخترم(کوثرنت)

9

فاطمه مومنی

آیینه خدا

10

مهدیه مظفری

آیینه خدا

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

نامه ای به دخترم(کوثربلاگ)

11

زیبا زرشناس

آینه خدا

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

عزت ملی

12

پریسا عسکری جبارآبادی

آیینه خدا

13

نرجس خاتون محمدی

آیینه خدا

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

راه امین

14

زهرا گل افشان

آیینه خدا

15

مرضیه زندی

آیینه خدا

16

اشرف محمدی

آیینه خدا

17

الهام آقاجانی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

18

مهشید دیانت خواه

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

19

کاربر وبلاگ مدرسه الزهرا (سلام الله علیها) گنبد کاووس

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

20

زکیه مصباحی کوزه کنان

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

عزت ملی

21

اکرم رضایی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

22

عصمت فتاحی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

23

مائده تازه کام

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

24

طیبه رضایی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

25

فاطمه عابد

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

26

لیلا کرمی راد

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

27

مهری بلاغت

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

28

سارا بیات

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

29

زینب اکبری

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

30

محترم آذری لنده

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

31

معصومه ورمزیار

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

32

زهرا فیضی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

33

مرضیه عبادی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

34

زهرا معصومی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

35

نرجس قرایی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

36

سیده یکتا میراحمدی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

37

محبوبه مقدس

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

38

محدثه هلی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

39

امیره اصل عموری

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

40

مرضیه زندی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

41

فرزانه عسگری مطلق

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

42

سیده رقیه موسوی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

43

رضیه زارع شوازی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

44

سید فریبا سجادیان مرزبالی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

45

سمیه طاهر پوریانی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

46

امل عیدانی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

47

رقیه هاشمی جوزدانی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

48

سیده مهتا میراحمدی

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

49

فاطمه نصاران زاده

جشنواره پیروزی انقلاب اسلامی

50

پریسا عسکری جبار آبادی

راه امین

51

زهرا عزیزپوران

راه امین

52

کاربر وبلاگ مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) سقز

راه امین

53

شادی حسنی

راه امین

54

سلیمه بهمنی

راه امین

55

عاطفه اسلامی

راه امین

56

سارا تولائی

راه امین

57

لیلا نوری

راه امین

58

طاهره میرزایی

راه امین

عزت ملی

59

پگاه پرهون

عزت ملی

60

سمیه مسگرزاده

عزت ملی

61

خدیجه هوشمندنژاد

نامه ای به دخترم(کوثرنت)

62

نجمه رضوی کوشکی

نامه ای به دخترم(کوثرنت)

63

فاطمه رشکوییه جدیدی

نامه ای به دخترم(کوثرنت)

64

خدیجه ابراهیمی نیا

نامه ای به دخترم(کوثربلاگ)

65

بهاره شیرخانی

نامه ای به دخترم(کوثربلاگ)

66

مریم کشاورز

نامه ای به دخترم(کوثربلاگ)